Wie doet wat in Huurdersland?

Let op: deze lijst is niet compleet/definitief. Niet alle termen, wetten en regels worden behandeld. Kennis beweegt en verandert, tussentijdse correcties of aanvullingen zijn dus mogelijk. De focus ligt op Amsterdam.

Landelijk | Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor, o.a.:

 • Wonen en bouwen
 • Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke ontwikkeling

Heel Nederland | Grondwet: art 22 lid 2 ‘bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg voor de overheid’

Heel Nederland | De overheid regelt, op basis van wetgeving, de voorwaarden voor volkshuisvesting:

 • Huurtoeslagen
 • Regels voor woonruimteverdeling
 • Huurrecht
 • Maximale huurprijzen
 • Regels voor de toegelaten instellingen: de woningcorporaties

De Woningwet: is een belangrijke aansturende wet. Ook deze Wet geeft aan: ‘Corporaties, richt je op de smalle beurs!’ Een greep uit de regelingen in de Wet:

 • Corporaties maken afspraken met gemeente en huurdersorganisaties: de Prestatieafspraken (zie vorige)
 • Er is onafhankelijk toezicht op woningcorporaties, dat doet de AW, de Autoriteit Woningcorporaties.
 • Bestuurders en lid Raden van Toezicht van woningcorporaties ondergaan een geschiktheidstoets
 • Als samenwerkende woningcorporaties gaan fuseren dan hebben huurdersorganisaties instemmingsrecht
 • Staatssteun: alleen onder strenge voorwaarden mag een corporatie staatssteun ontvangen

En wat doet Amsterdam? | Gemeente Amsterdam voert woonbeleid uit. Een document dat hiervoor kaders stelt is de Woonagenda 2025:

De Agenda weergeeft bijvoorbeeld de feiten en cijfers van de Amsterdamse woningmarkt, hoe woonfraude of achterstallig onderhoud van naoorlogse woningen aan te pakken. En welk percentage vrijgekomen sociale huurwoningen bestemd zijn voor kwetsbare groepen.

Amsterdam houdt zich bezig met:

 • Het verdelen van budgetten ten behoeve van volkshuisvesting
 • Bouwplannen en vergunningen (voor grote projecten)
 • Erfpacht
 • Grondbeleid
 • Bestemmingsplannen

Wie voert uit? Wethouder Wonen Amsterdam: gaat over, o.a.:

 • Bouwen en wonen
 • Openbare ruimte en groen
 • Ontwikkelbuurten

De wethouder maakt ook stedelijke afspraken met huurdersorganisaties, bijvoorbeeld:

Samenwerkingsafspraken 2020-2023:  de partijen bij deze Prestatieafspraken zijn de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties (AFWC) en Gemeente Amsterdam (7 november 2019)

Waar gaat dit over? Partijen geven aan dat Amsterdam een stad moet blijven waar iedereen een woning kan vinden. Om dit doel te behalen worden afspraken gemaakt over, onder meer:

 • Betaalbaarheid
 • Woningzoekenden en kwetsbare groepen
 • Ontwikkeling woningvoorraad

Voorbeeld van een afspraak: in de periode 2020-2023 moet de voorraad sociale huurwoningen met 3.000 woningen toe zijn genomen. Dat betekent ongeveer 750 woningen per jaar bijbouwen.

Lokale huurdersverenigingen, dus ook Huurdersvereniging Oost, hebben tijdens voor-overleggen van deze Prestatieafspraak hun inzichten en standpunten meegegeven aan de drie ondertekenende partijen.

Amsterdamse Federatie Woningcorporaties: is de belangenvereniging voor alle Amsterdamse corporaties die lid zijn. AFWC zet zich in voor, o.a.:

 • Kennisverzameling van de woningmarkt
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van corporaties bij stakeholders

Woningcorporaties: zijn stichtingen of verenigingen die betaalbare woningen verhuren of verkopen. Idem bouwen of beheren. Zoals de overheid zegt: corporaties huisvesten mensen met een smalle beurs.

Huurderskoepels: vertegenwoordigen de huurder bij de directie of bestuur van een woningcorporatie. De koepel is dus belangenbehartiger. Huurderskoepels vergaderen over: sloop, verkoop, onderhoud van de woningen en over het huurbeleid van hun corporatie. Koepels geven gevraagd en ongevraagd advies en laten hun standpunten horen over huren en wonen. Dit alles om ervoor te zorgen dat hun medehuurders prettig kunnen blijven huren en wonen.

Huurderskoepels zetten zich in voor een groot gebied. Woningcorporaties hebben bezit over grote delen van de stad met duizenden huurders. De belangen van ál deze huurders worden behartigt door één koepel. Dit gegeven vergt tijd en grote inzet van koepelbestuurders. Koepels worden gefinancierd door hun woningcorporatie, zodat zij o.a. professionals kunnen inhuren die hen ondersteunen bij hun taak.

Huurderskoepels zijn huurdersverenigingen, hun leden zijn bewonerscommissies. Koepels beroepen zich op de Overlegwet, oftewel: de Wet op het Overleg Huurder Verhuurder. Op basis van deze wet geven zij bijvoorbeeld voorgenoemd gevraagd en ongevraagd advies aan de woningcorporatie.

Let op: de term huurderskoepel komt voornamelijk voor in Amsterdam. Daarbuiten wordt gewoon de term huurdersvereniging gebruikt. Het komt voor dat als een individuele huurder bij een corporatie gaat huren, dat hij/zij automatisch lid wordt van de belangenbehartigende huurdersvereniging. Ze hoeven dan niet zelf in een bewonerscommissie te zitten.

Federatie Amsterdamse Huurderskoepels: Bundeling van Amsterdamse huurderskoepels, opgericht in 2019. De FAH is voorvechter van huurdersbelangen en oefent invloed uit op beleidsmakers van corporaties, gemeente en politiek.

Lokale huurdersverenigingen: een vereniging is een rechtspersoon dat opgericht is voor een bepaald doel. Rechtspersoon is een juridisch term: het betekent dat een vereniging, net als een echt (natuurlijk) persoon, drager is van rechten en plichten. Een officiële vereniging wordt opgericht door een notaris. Een vereniging heeft leden die zich verenigen in de Algemene Ledenvergadering (de ALV). De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Een bestuur gaat over de alledaagse leiding en gang van zaken. Een vereniging is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Huurdersverenigingen (hv’s) richten zich natuurlijk op woon- en huurzaken. Een ieder kan en mag een vereniging oprichten, los van welke organisatie of woningcorporatie dan ook.

Hv’s buigen zich over, o.a.:

 • Woningvoorraden
 • Onderhoud
 • De kwaliteit van woningen
 • Het houden van spreekuren
 • Het verzorgen van informatiemiddagen
 • Overleg met lokale politici, de gemeente of bijv. regiomanagers van corporaties.

Deze verenigingen werken lokaal. Hierdoor hebben zij vaak diepgaande kennis over wat er speelt en leeft in wijken, straten, buurten of stadsdelen.

Vrije sector huurders: huurders in de vrije (lees: commerciële) sector hebben te maken met woningen waarbij geen maximale (begrensde) huurprijs geldt. Er is géén maximale jaarlijkse huurverhoging, behalve als dat in het contract staat.

Voor meer vragen over commerciële contracten en de positie van vrije sector huurders: neem contact op met Huurdersvereniging Oost! Info@huurdersverenigingoost.nl

Federatie Huurders Commerciële Sector: deze federatie is op 1 november 2019 opgericht. Doel van de federatie is het wonen in en rond Amsterdam betaalbaar te houden. Actiepunt is bijvoorbeeld het bevriezen van alle huren in de commerciële sector.

Bewonerscommissie: is een groep huurders die de belangen van alle huurders behartigt die in één pand of complex wonen. Meestal liggen de complexen dicht bij elkaar, en vaak gaat het over huurders van één corporatie. Bewonerscommissies richten zich op zaken in en rond hun pand/complex. Denk aan:

 • Onderhoud plantsoentjes
 • Schone trappen en goed werkende verlichting

Bewonerscommissies zijn vaak lid van de huurderskoepel.

Zelf een bewonerscommissie oprichten en tips nodig? Neem contact op met Huurdersvereniging Oost! Info@huurdersverenigingoost.nl

Woonbond (landelijke vereniging van huurders): presenteert zich als de stem van hurend Nederland. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties. De laatste én individuen kunnen lid worden van de Woonbond. Voor persoonlijke leden is er een servicelijn, genaamd de Huurderslijn. Voor lidorganisaties is o.a. een vakblad en een kenniscentrum beschikbaar.

Aedes : Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland. 280 corporaties zijn lid van Aedes. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt leden bij uitvoering van hun taken en biedt hen een platform voor o.a. kennisuitwisseling. Zie voor meer informatie, data, dossiers, persberichten en bulletins omtrent wonen en bouwen:

IUT (Internationaal Verbond van huurdersverenigingen): internationale not-for-profitorganisatie die goede, betaalbare huisvesting als fundamenteel mensenrecht beschouwd. Wisselt kennis en ervaring uit met huurdersorganisaties over de hele wereld, lobbyt bij de EU, onderhoud partnerschap met comités van de Verenigde Naties en is lid van Europese volkshuisvestelijke platformen. Het hoofdkantoor zit in Stockholm, Zweden en hun vertegenwoordiger houdt kantoor in Brussel. Hun leden zijn huurdersverenigingen die provincies of landen vertegenwoordigen. De Woonbond is lid van IUT.

Stichting !Woon: een organisatie met 30 jaar ervaring op de Amsterdamse huurdersmarkt. !Woon is er voor huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. Zij geven informatie en advies over o.a. huren, kopen, energiezaken en participatie & organisatie. Hun wijk- en adviesteams staan bewoners bij. Een blik op hun aanbod:

 • Energiebesparing thuis
 • Langer thuiswonen voor ouderen
 • Advies en bemiddeling bij huren, wonen, verenigingen van eigenaren
 • Emil Blaauw Proceskostenfonds: fonds om individuele huurders bij te staan bij juridische procedures

Wat is en wat doet de Huurcommissie?

Volgens de informatie op de website: De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

www.huurcommissie.nl

The Rent Tribunal: https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/about-the-rent-tribunal-in-english