STIP

Opn woensdag 3 mei is  er in het Oosterpark een  een discussie tussen burgers en “profesionels”. Doel meepraten over van alles en nog wat. Meebeslissen.in Amsterdam oost! Komt in grote getale, U wilt u stem toch ook laten horen.

Een actie van opdestip van harte ondersteund door de huurdersvereniging oost.

Gaarne publiceren wij de brief die door het IBWN is opgesteld en uiteraard door ons mede ondertekend.

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
Amsterdam 4 april 2017
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Op woensdag 5 april (of 6 april) staat de uitwerking en (eventuele) resultaten van de gesprekken die voortvloeien uit de afspraak punt 13. van de Samenwerkingsafspraken op de agenda van de Gemeenteraad.De tekst van deze afspraak punt 13 luid(de) als volgt: “We brengen de woningvoorraad en het aandeel sociale huurwoningen in de 22 gebieden in kaart. Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan 35% van de woningvoorraad (op dit moment zijn dat de wijken van Centrum en Zuid en de wijken IJburg/Zeeburgereiland, de Aker/Nieuw Sloten en Oud West/de Baarsjes) gaan we binnen een jaar op wijkniveau voorstellen doen voor de manier waarop de menging in die wijken kan worden gewaarborgd. Rekening wordt gehouden met de specifieke situatie per buurt. Soms kan er omwille van de leefbaarheid aanleiding zijn toch tot verkoop of liberalisatie over te gaan. De bestuurscommissies worden betrokken bij het formuleren van deze voorstellen en hebben daarmee een zwaarwegende adviesrol”. Met deze brief willen we als (lokale) huurdersorganisaties aangeven dat we onmogelijk tevreden kunnen zijn met datgene wat uit de besprekingen rondom de 35% gebieden gerealiseerd is.
De brief van het College van B&W waarin de uitkomsten van de gesprekken staat, d.d. 2 maart 2017, is een weergave van bestaand beleid en bagatelliseert de verdere afname van het sociale corporatiebezit in deze gebieden.
Met als “sausje” eroverheen “kijken naar kansen”, onderzoek, “het gesprek verder voeren” etc.
Als men echter kijkt naar het totaal aantal sociale huurwoningen met als contractstatus sociaal (inclusief dus de woningen die door huurverhogingen boven de 710 Euro per maand aan huur doen) in corporatiebezit in de gebieden: Centrum West, Centrum Oost, Oud West/de Baarsjes, Oud Zuid, Rivierenbuurt/de Pijp en Buitveldert/Zuidas dan daalt het sociaal bezit van de corporaties in deze gebieden van 45.496 woningen per 1 januari naar 44.132 sociale huurwoningen per 1 januari 2019.
Een netto daling van (weer) 1.364 sociale huurwoningen bovenop de forse dalingen van de afgelopen jaren.Deze daling komt o.a. doordat men verwacht dat jaarlijks 456 sociale huurwoningen worden verkocht en 131 worden geliberaliseerd en daartegenover een aangroei is van 65 “reguliere” sociale huurwoningen en 77 studentenwoningen (in centrum) door met name nieuwbouw in deze 6 gebieden.
Deze uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers en beleid die het AFWC heeft aangeleverd en als bijlage bij deze brief (mail) is toegevoegd.

Naast de forse daling van de sociale woningvoorraad in corporatiebezit ziet (en verwacht) men dat de particuliere sociale woningvoorraad enorm daalt, mede door het introduceren van de woz-waarde als onderdeel van de puntentelling (woningwaarderingsstelsel).
Het overgrote deel van de particuliere woningvoorraad staat in deze 6 gebieden met een gemiddeld hoge WOZ-waarde.Ondertussen is het aantal actief woningzoekenden in Amsterdam fors gestegen van 47.359 in 2014 naar 53.761 in 2015 (bron: O&S Amsterdam in cijfers 2016).
Op sociale huurwoningen die vrijkomen en opnieuw in de verhuur komen in genoemde gebieden is het aantal gemiddelde reacties het hoogst en zijn deze fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaar:
In het Centrum was het aantal reacties op een leeg gekomen woning in 2015 gemiddeld 345 in 2014 was dat aantal 232, in Zuid in 2015 gemiddeld 321 reacties tegenover 268 in 2014. In West in 2015 gemiddeld 297 reacties in 2014 was dat nog 207.
Bij loting van een woning was het gemiddeld aantal reacties in 2015 zelfs opgelopen tot 1.829 in Zuid , gemiddeld 1.911 in het Centrum en 1.920 gemiddeld in West.(bron: Jaarbericht 2016 AFWC)

En wat stellen o.a. de Gemeente en wooncorporaties er is op dit moment geen acuut probleem om vervolgens de “hete aardappel” door te schuiven naar de bestuurscommissies .
Dat vinden wij, ondergetekenden, “je kop in het zand steken”.Een verder uitholling van de sociale woningvoorraad verkleint de kans voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen op een betaalbare woning.
Het perspectief van een woningzoekende ligt in het aanbod, wanneer die “verschraald” wordt ze steeds meer “kansarmer”.
Daarom geen verdere daling , zeker in deze gebieden, van het aantal zelfstandige sociale huurwoningen in corporatiebezit.
Overigens verkoop en liberalisatie zou alleen aan de orde zijn omwille van de leefbaarheid. (tekst punt 13. Samenwerkingsakkoord laatste alinea: “Soms kan er omwille van de leefbaarheid aanleiding zijn toch tot verkoop of liberalisatie over te gaan” PS. Juist verkoop vergroot het gevaar voor aantasting van de leefbaarheid, denk alleen maar aan Airbnb) .

Kortom er kan geen enkele woning meer af!!

Tenslotte.
De intentie en wat beoogd werd naar onze mening in punt 13 van het Samenwerkingsakkoord was om te komen met een groeimodel dat in ieder geval start binnen de termijn van het Samenwerkingsakkoord.
Basis van zo’n groeimodel is in ieder geval dat je behoudt wat je hebt aan sociaal bezit en voorwaarden schept om in de genoemde gebieden het aantal sociale huurwoningen in corporatiebezit op te “krikken”.

Een beleid dat de buurten toegankelijk houdt voor mensen met een bescheiden inkomen en de positie van woningzoekenden met een “smalle beurs” kansrijker maakt.

Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Centrum
Huurdersbelang Zuid
Huurdersvereniging Oud-West
Huurdersvereniging de Baarsjes-Bos en Lommer
Huurdersvereniging Oost
Huurdersvereniging Westerpark
Huurdervereniging Zuid-Oost
Huurdersvereniging de Pijp
Huurdersplatform Noord
Algemeen Bestuur van de Bewonersraad Rochdale
PS.
Overigens te uwer informatie, een aantal ondertekenaars van deze brief hebben via vertegenwoordiging deel genomen aan een werkgroep van de Huurdersvereniging Amsterdam ter bespreking van de materie zoals in punt 13 aangegeven.

Deze werkgroep had een adviserende status. De laatste keer dat de werkgroep bij elkaar is gekomen was begin oktober.
Tussentijds is via mail de stand van zaken weer gegeven, op deze berichten is door verschillende deelnemers van de werkgroep zeer kritisch gereageerd.
Het eindresultaat is niet ter advisering aan de werkgroep voorgelegd.

Nieuwsbrief 1

 

Nieuwsbrief 1                                                                                                 2017

 

2016 was een bewogen jaar. Bij de Huurdervereniging Amsterdam (HA) was en is sprake van een crisis. Dat is jammer en dit des temeer omdat de wethouder wonen van Amsterdam, van mening is en was dat de gesprekspartner van de gemeente de HA is, en niet de lokale verenigingen. Huurdersvereniging Oost deelt op grond van Artikel 8 van de grondwet (dat gaat over vrijheid van verenigen) deze mening niet en heeft dit de wethouder en zijn ambtenaren meermaals laten weten. De gesprekspartner van de wethouder is dus een vereniging in crisis (de HA) en lokale verenigingen die wel goed functioneren, niet. Dat vinden wij een gemiste kans.

De crisis bij de HA is op meerdere algemene ledenvergaderingen aan bod geweest en ook uw vereniging was daarbij aanwezig. Helaas verliepen de vergaderingen vorig jaar zonder uitzondering zeer rommelig en ongeorganiseerd. Dit ondanks het inhuren van externen zoals technische voorzitters. Agendapunten die van groot belang waren zijn niet behandeld. Wij denken dat dit in een aantal gevallen met opzet is gedaan.

Op de algemene ledervergadering van de HA van 22 december jl. hebben we een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur is op 1 januari 2017 aangetreden.

Op deze vergadering hebben een aantal lokale verenigingen en 1 koepel een motie ingediend om te voorkomen dat oud bestuursleden zichzelf een betaalde functie bij de HA zouden doen toekomen. Het zal misschien niet verrassen dat deze motie vanwege “tijdgebrek” niet behandeld kon worden. De lokale verenigingen waren het hier niet mee eens maar begrepen wel dat de gehuurde zaal wegens de inmiddels voortgeschreden tijd van de avond leeg moest worden opgeleverd. Er is nog wel gezegd dat als de motie niet behandeld wordt men totdat deze behandeld is, geen oud bestuursleden mag aannemen in een functie bij de HA. Half januari kwamen wij erachter dat de terugtredende voorzitter zichzelf een baan had doen toekomen. Ze was op dat moment (de laatste week van december) nog in functie als voorzitter en heeft zichzelf met ingang van 1 januari in dienst genomen.

De Huurdersvereniging Oost maar ook anderen zijn van mening dat dit echt niet kan en hoort en vinden dat er sprake is van zelfverrijking van de ex-voorzitter van de HA met gemeenschapsgeld. Deze situatie achten wij niet acceptabel.

Wij hebben hierover inmiddels meerdere malen aan de bel getrokken maar er wordt niet of nauwelijks op gereageerd. De hele crisis bij de HA heeft er inmiddels toe geleid dat een huurderskoepel   hun lidmaatschap heeft opgezegd, en andere lidorganisaties er over denken. Het bestuur van uw vereniging wil u over deze situatie inlichten maar vraagt ook om uw mening. Wij zien 3 opties:

  1. Ook de huurvereniging Oost zegt haar lidmaatschap op en zoekt partners die fatsoenlijk huurdersbelangen willen behartigen om daarmee een nieuwe organisatie op te richten. De HA wordt dan verleden tijd en de wethouder zal zich moeten beraden op wie zijn gesprekspartner wordt. Deze variant heeft onze voorkeur.
  2. Wij blijven bij de HA aangesloten en u kiest een nieuw bestuur van de Huurdersvereniging Oost dat wel kan leven met de manier waarop de HA functioneert (het huidige bestuur kan dit niet)
  3. Wij heffen onze vereniging op. Zonde denken wij, maar als u dit wilt dan is het zo.Beste leden, wij vinden het betreurenswaardig dat dit de stand van zaken is. U weet hoe u kunt en moet reageren info@huurdersverenigingoost.nl. Wij hopen dat u dit massaal doet zodat het bestuur weet waar zij staat.

 

Namens de het bestuur, Frans Ondunk, voorzitter

 

Hoe onbeschoft is de rechtse politiek

Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N), te ontlopen. Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem, zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden. Daarop werd besloten de behandeling van de notitie te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.

Verder lezen

Jaaroverzicht 2015

JAARVERSLAG 2015:
ACTIES:
2015 nog steeds hebben wij te maken met de soap Huurders vereniging Amsterdam het blijft crisis. Zoals ik in het begin van het jaar al heb medegedeeld zijn we er niet ingeslaagd een stevig bestuur neer te zetten. Integendeel het wangedrag van een van de bestuurders heeft ons bestuursleden gekost. Zij hadden er genoeg van om door zo’n figuur geschoffeerd te worden. Daarnaast konden zij zich niet vinden in de wens van leden om aangesloten te blijven bij de HA. Dit had voor ons tot gevolg dat wij te weinig bestuursleden hadden om subsidie voor 2016 aan te vragen. Als u ideeën heeft om dit probleem voor een deel op te lossen wij houden ons aanbevolen. Wij zullen ook in 2016 ons in blijven spannen om in het belang van de Amsterdamse bevolking tot een sterke gemeentelijke vertegenwoordiging te komen. Als dit onverhoopt niet lukken dan zullen wij ons ik hoop samen met andere lidorganisaties moeten beraden hoe verder. Wij blijven geloven in een goede samenwerking met alle lidorganisaties. Een geslaagde actie was uiteraard de demonstratie tegen de hoge huren waar uw bestuur natuurlijk hard heeft meegewerkt aan de organisatie. Ondanks het gebrek aan actiebereidheid toch een succes 5000 demonstranten op de Dam is toch een behoorlijk aantal ofschoon wij na een stedelijke huis aan huis flyeractie op veel meer hadden gehoopt. Wij hebben op de site al melding gemaakt van een virus die al onze bestanden heeft opgevreten, Wij zijn druk bezig om alles weer in orde te krijgen. Het duurt lang daar zijn we ons van bewust maar het is handwerk. Meer als hard werken kunnen wij ook niet. Het eigen honk voor de vereniging zijn we nog steeds mee bezig. Helaas onze oproepen voor een extra bijdrage is bij velen aan hun aandacht voorbijgegaan. Het heeft ons een bedrag opgeleverd van € 250, geld maar helaas veel kunnen wij er niet mee. Het bestuur zijn geen miljonair dus het duurt langer voor we kunnen openen. Wij blijven stug volhouden. De behoefte aan een eigen ruimte om informatie door te geven is nu eenmaal heel groot vooral als wij kijken naar de rechtse club in den Haag die het huurrecht zoveel mogelijk probeert uit te hollen. In dit jaar heeft u bestuur besloten om ook kleine ondernemers in de vereniging op te nemen, uiteindelijk zijn dat ook huurders en worden heel vaak door verhuurders uitgenomen. Wij gaan dan ook proberen voor deze groep een vertegenwoordiging te zijn.
CORPORATIES:
De verhouding met corporaties verloopt steeds beter Eigen Haard komt iedere maand om overleg te hebben over lopende projecten.
De Key toont zich in de Architectenbuurt als een goede verhuurder. Na veel klachten van huurders over vocht veroorzaakt door constructiefouten en hoog grondwaterpeil, In samenwerking met de HO is dit project af, met veel tevreden bewoners en gezien een brief die wij mochten ontvangen ook een tevreden corporatie. Er is een eind gekomen aan de vochtoverlast met bijbehorende schimmelvorming. Complimenten aan de technische medewerkers die een heel mooi product opleverden. Ymere is een aardige overlegpartner gebleken. Er zijn door bemiddeling van de vereniging aardig wat problemen opgelost. Een punt van ergernis blijft dat sommige werknemers van corporaties nog steeds van mening zijn dat zij de enige zijn die in het belang van huurders denken , dat gaat zover dat zij van mening zijn dat zijzelf uit kunnen maken door wie een huurder zich laat vertegenwoordigen, een misvatting ietwat asociaal te noemen, Het is een aantasting van het grondrecht van vrijheid van vereniging . Het is het recht van een ieder zelf te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze personen het licht gaan zien en iets meer respect voor huurders gaan tonen.

PARTICULIERE VERHUURDERS:
Bij de particuliere verhuurders is Park Investments zo’n beetje de grootste in oost, gelukkig hebben we daar in dit jaar voor de laatste huurders de zaak af kunnen sluiten met uitplaatsing. Voor de huurders de beste oplossing. Makelaar Voogd ook zo’n misbaksel die zich in de watergraafsmeer op vrij grote schaal schuldig maakt aan woningonttrekking. Om daar van een 3/4 kamerwoning 5/6 studentenkamers van te maken a € 600/€ 700 pm 1 toilet 1 keukentje. Wij zijn dit jaar wederom geconfronteerd met “projectontwikkelaars”die telkens vergeten dat je als lid van een VVE verplicht bent om je bijdrage in het onderhoudspotje te doen. Gevolge bij problemen is er onvoldoende geld in de kas. Het kost ons veel tijd en energie om deze figuren tot rede te dwingen

OVERLEG:
Het overleg met het stadsbestuur verloopt naar wens ondanks het opheffen van de Stadsdelen. Wij zijn gelukkig in de laatste jaren in staat geweest om een goede band met het ambtenarencorps op te bouwen zodat wij gelukkig nog met korte lijntjes kunnen werken. Een uitzondering moeten wij helaas hierop maken de directeur wonen kunnen wij naar onze mening niet vertrouwen. De weg naar de Stopera konden we al, die hebben wij geïntensiveerd. De eerste verzoeken voor handhaving en/of bemiddeling zijn al uitgegaan en met goed gevolg.

LEDEN WERVEN/PUBLICITEIT/INFORMATIE:
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij ondanks de vele mutaties door sloop en renovatie nog steeds groeiende zijn, de inzet van informatieavonden zowel wat betreft huurrecht als energie hebben geleid voor een gunstig resultaat voor huurders betere isolatie dubel glas enz. Vrijwilligers die regelmatig flyers rondbrengen, de interesse van radio en tv, en de drukbezochte spreekuren zijn wij in staat om ons zelf te handhaven. Het dit jaar opgezete radioprogramma Bewoners Alert blijkt een doorslaan succes te zijn geworden. Het ontbreekt alleen nog aan in bellers. Vele schijnen het nog altijd makkelijker te vinden om bestuursleden in de supermarkt of op straat aan te spreken, wij preveren dat men in belt. Het is soms nogal storend als wij onze boodschappen doen aangesproken te worden. Ook bestuursleden hebben een priveleven.
WAT TE VERWACHTEN IN 2016:
Het wanbeleid vanuit den Haag zal zich nog wel even doorzetten gezien het ondemocratische gehalte van deze regering. De dictators van de VVD zullen ons wel weer met maatregelen van bestuur knechten. En de bedriegers Samsom en Spekman zullen ongetwijfeld als brave malloten hun bevelen uitvoeren. Wij houden u op de hoogte. Luistert u vooral naar ons programma Bewoners Alert iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto FM. Heeft u ideeën of wilt u meewerken op wat voor wijze dan ook neemt u vooral contact op u bent van harte welkom
2015 EEN ACTIE JAAR HELP MEE WERF LEDEN VERSTERK UW BESTUUR!

Stadgenoot zet weer uit

Stadgenoot is een moeilijke leerling in de kolenkitbuurt proberen zij weer mensen met een tijdelijke contract na vele jaren eruit te zetten.U herinnert zich ongetwijfeld de strijd die de huurdersvereniging Oost samen met de bewoners in de Platanenweg hebben gevoerd . Die zaak hebben we toen gewonnen. Maar dit maakt voor Stadgenoot niet uit zij herhalen gewoon dezelfde stappen. Nu in de Kolenkitbuurt. Donderdag 28 januari 13.00 uur komt Khadija een alleenstaande moeder haar verhaal doen in het Programma Bewoners Alert.

Wij vragen uw aandacht. Deze bewoners verdienen onze steun!

Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5

Op verzoek van medewerkers van het Wijksteunpunt wonen. Heb ik besloten NB 5 van de site te verwijderen. De inhoud sta ik volledig achter. Maar was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de medewerkers van wie ik in de afgelopen jaren keer op keer heb ervaren dat zij met hart en ziel bewoners trachten te ondersteunen. Ik heb het alleen over de directie gehad. En het is daar aangekomen dus is het doel bereikt.

Uw voorzitter

Ondernemers

De Huurdersvereniging Oost gaat zich inzetten voor de kleine ondernemer.
Wat wij willen en kunnen bieden:
Wij hebben een netwerk dat al jaren bestaat. Wij willen o.a. dat de vijfjarige huurverhoging verdwijnt. (Deze is ongelimiteerd).
Wij willen rechten voor de kleine ondernemer.
Wij bieden:
*een vereniging die zich hiervoor sterk maakt
*juridische hulp. (Eerste gesprek is gratis)
*Juridisch spreekuur vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Wij willen:
*er zijn voor alle problemen met verhuurders.
*in samenspraak met de politiiek het kleinbedrijf beschermen.

Met meer leden worden wij sterker.
Het is mogelijkk lid te worden voor slechts 25,- euro per jaar.

Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging!

20140811_meldpunt_hurenDe Amsterdamse afdeling van de SP is een meldpunt begonnen over te hoge sociale huren. Daar loopt het naar verluid inmiddels storm.  Ook wethouder wonen Laurens Ivens wil dat er een einde komt aan de torenhoge sociale huren. Die huren zijn vaak zo hoog geworden dat als een huurder op inkomen achteruit gaat, deze geen huurtoeslag meer kan aanvragen omdat de huurprijs is gestegen boven de 700 euro door de afgelopen jaren van huurstijging boven de inflatie. De wetgeving van minister Blok gaat daar helaas falikant de mist in. Waar het de bedoeling zou zijn dat een extra huurverhoging zou kunnen worden teruggedraaid moeten de huurders nu op hun knietjes op de corporaties te smeken om een huurverlaging naar 700 euro, zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen als ze dat nodig hebben. Repareer die wetgeving!

Verder lezen

Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot

De antikraakbewoners van de Platanenweg en Olmenweg, de zogenaamde Parooldriehoek, hebben hun hoger beroep tegen AK Holding BV (voorheen Antikraak BV) en Stadgenoot gewonnen. Hoera! Lees hier het Parooldriehoekarrest. De bewoners hadden volgens het Gerechtshof in 2011 dus een gewone huur overeenkomst met AK Holding BV. De bewoners zijn destijds dus ten onrechte gedwongen de woningen te ontruimen. 

Destijds was Stadgenoot vastbesloten om de 90 antikraakbewoners in de Parooldriehoek op basis van hun in de maag gesplitste antikraak contracten van AK Holding op straat te zetten. Dit om vervolgens studenten te huisvesten op basis van (alweer tijdelijke) campuscontracten. De bewoners en Huurdersvereniging Oost hadden in 2011 een protestmars van de Parooldriehoek naar Stadgenoot georganiseerd. De studentenvakbond ASVA had, ter ondersteuning van de zittende bewoners, studenten opgeroepen de woningen in de Parooldriehoek te boycotten. Dit mocht echter allemaal niet baten en de bewoners raakten hun huizen kwijt. Verder lezen

Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

Verder lezen

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

Verder lezen

Omdat er geen woningen zijn, maar eigenlijk wel

Tijdelijke verhuur lost geen probleem op, het verhult een probleem. Namelijk dat een groeiende groep starters op de woningmarkt wordt gedegradeerd tot tweederangs burgers. Maar nee, de VVD-PvdA regering steekt  de vingertjes in de oren en zingt heel hard “LALALA”. Volgend jaar “mag” je tot maximaal 10 jaar ergens tijdelijk wonen volgens de nieuwe plannen.

Verder lezen

Niet te best,.. nieuwe plannen voor de woningmarkt.

Je moet altijd beginnen met het goede nieuws.
In de plannen betreft huur- en woonbeleid van
Kabinet Rutte 2 (PvdA/VVD) moeten corporaties
weer dienstbaar worden aan het publiek belang.
Dus niets geen maatschappelijk gesubsidieerde
projectontwikkelaars meer maar terug naar het
bouwen, verhuren en onderhouden van sociale
huurwoningen, ook wordt er ingezet op schaal-
verkleining van corporaties. In het verlengde
hiervan mag je verwachten dat het nu dan
definitief afgelopen is met de belachelijke inkomens van corporatie
directeuren en bijbehorend zonnekoning gedrag. 'Halleluja!'

Slecht
Maar daarmee hebben we het positieve deel van de Kabinetsplannen dan
ook afgesloten, de rest van de plannen zijn bedreigend en zelfs
ronduit slecht voor betaalbaar wonen in Amsterdam Oost, de hele stad
en grote delen van de rest van het land. Eventjes onder elkaar is
Rutte 2 het volgende van plan:

Verder lezen

Achterstallig onderhoud? Niet doorschuiven maar aanpakken!

Op donderdag 1 november werd uw voorzitter gebeld door een
bewoonster in de Vrolikstraat, het verhaal is dat zij sinds maart aan het smeken is bij haar verhuurder of de lekkage in haar toilet kon worden verholpen. Na maanden lang geen reactie, kreeg zij op 1 november een e-mail van de beheerder dat de eigenaar niet van plan was om ook maar iets te doen, omdat zij naar zijn smaak te weinig huur betaalde! Dit terwijl de huur notabene al jarendoor door de Huurcommissie verlaagt en bevroren is, als sanctie tegen het niet verhelpen van de lekkage en andere onderhoudsgebreken. Voordat de bewoonster weer de oude huur gaat betalen moet de verhuurder toch echt eerst de gebreken in de woning gaan aanpakken.
In ieder geval is uw voorzitter gaan kijken nadat hij het noodtelefoontje had gehad. De foto spreekt voor zich. Ik heb toen wat raadsleden gebeld en de heer Simon Deurloo (Raadslid Oost, PvdA) heeft toen onmiddellijk naar de wethouder wonen gebeld. Die stuurde een inspecteur en een noodreparatie was het gevolg. De eigenaar heeft daarna een aannemer de opdracht gegeven om een offerte te laten opstellen i.p.v. het onmiddelijk te laten repareren. Waarom zou je een huurder die al jarenlang een scala van klachten heeft nu niet eindelijk eens direct geven waar zij recht op heeft?

UPDATE: Deze zaak op AT5 (maandag 12 november), zie HIER

Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar

liesbeth "list" spies

Houdt dat mens nou nooit op? Liesbeth List aka Minister Spied kom er maar weer in! Huurwoningen in Rijksmonumenten krijgen in het WWS 50 (vijftig) extra punten bij, bovenop de schaarstepunten. Denk nou niet: “ik woon niet in de grachtengordel, daar heb ik niet mee te maken” Helaas: ook de klassieke arbeiderswoningen hebben inmiddels vaak een rijksmonumentenstatus. Neem het Betondorp of Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Respectievelijk in de jaren 20 en jaren 50 gebouwd en sindsdien niet bijster goed onderhouden, maar wel erg monumentaal.

Verder lezen

Gluurverhoging: GroenLinks aan zet

Demissionair Minister Spied is het niet gelukt de gluurverhoging door de Eerste Kamer te loodsen. De PVV die in de Tweede Kamer nog instemde is doet aan dit kadootje aan de vastgoedsector niet meer mee.

Haar en onze blik richt zich nu op Groen Links. De Tweede Kamerfractie tekende voor het Kunduz-accoord waar de extra 1% huurverhoging voor inkomens tussen de 34k en 43k mee dichterbij kwam. De extra gluurverhoging van 5% voor inkomens boven de 43k  leek toen al een feit, ware het niet voor de door de huurders van Amsterdam-Oost gewonnen rechtzaak. Er is nu een kans om deze onzinnige huurverhogingen helemaal van tafel te vegen, en laten we dan ook de Donnerpunten (aka de verhuisboete) meteen niet vergeten.

Of gaat GroenLinks -met de verkiezingen in zicht- toch de huurders verraden ? Wij wachten af…

Ymere en de vastgoed politie – vervolg

opruiend?Vanvond heeft de Kraakgroep Oost een eerder met veel geweld ontruimd pand opnieuw bezet met meer dan honderd sympatisanten. Waar het de afgelopen zondag nog faliekant mis ging in de Simon Stevinsstraat, was het vanavond een dubbeltje op zijn kant.

Volgens SP-raadslid Gerard van de Molen die wederom polshoogte kwam nemen, kwam na de kraak de politie wederom in grote getale opdagen. Een paar agenten te paard sloegen nog wel met de lange lat, maar vrij kort daarop trok de politie zich terug, door ingrijpen van de chef.

Vanavond werd bekend dat ook de burgemeester het ontruimingsgeweld niet zag zitten. Zie hieronder de open brief die Van de Molen aan de politie schreef:

Verder lezen

Ymere en de vastgoed politie

Het bestuur van de huurdersvereniging Oost is altijd een tegenstander geweest van de idiote door malafide vastgoed-belangen gemotiveerde wet Kraken en Leegstand en heeft er geen probleem mee als een nieuwe Tweede Kamer na 12 september deze wet weer van tafel haalt. Tenminste, zolang deze discussie maar niet afleidt van de kern van de discussie over kraken, en dat is voor ons woningzoekenden met een verhaal enerzijds en verhuurders die hun sociale verplichtingen niet nakomen anderzijds.

Dan horen we dat een groep vreedzame krakers zondag een leegstaande woning kraakten in het Willem Beukels-complex in Oost, waar Ymere ingrijpende plannen door de strot van de bewoners wil drukken. De nieuwe bewoners worden met deelraadslid Gerard van der Molen als getuige met zulke geweldszucht en aperte politieleugens gepoogd het zwijgen op te leggen dat je een gevoel bekruipt. Een sterk gevoel dat Ymere, die de politie van te voren de opdracht heeft gegeven tot de ontruiming en zich bovendien achteraf niet van deze actie afkeert in feite de huurders van het Willem Beukels-complex een voorbeeld voorhoudt: vandaag de krakers, morgen jullie.

De Key draait de dubbeltjes(-woningen de nek) om

De dubbeltjeswoningen aan de Mauritskade waren het eerste bezit van de Key. De bewoners lijken op een slechte tweede plaats te komen als de Key telkens het plan voor de nodige opknapbeurt wijzigt.

Instant update: Het stadsdeel heeft de bouw stilgelegd omdat de Key de begane grond en het trappenhuis van een bewoner alvast proactief had omgetoverd in een bouwplaats voor funderingswerkzaamheden (lees: extreme overlast veroorzaken om de bewoner te doen vertrekken).

Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein

Afgelopen zaterdag 21 april 2012 is de landelijke campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur!‘ van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) van start gegaan. Ook in Amsterdam Oost heeft antikraak bewoonster Gabrielle, met hulp van de Huurdersvereniging Oost, haar voordeur slot vervangen om op die manier haar huisvrede en privacy terug te pakken van het anti-kraakbureau Alvast.

Verder lezen

Toch gluurverhoging? Maak bezwaar!

Het was even wachten, maar de minister is na het slechte nieuws natuurlijk meteen weer verder gegaan met de knuffelsessie met haar vastgoed-vrienden. Ook al heeft Spies inmiddels erkent dat het voor 1 juli niet meer gaat lukken om haar vienden de zakken te laten vullen de wet te wijzigen, bij wijze van service aan onze leden bijgaand een standaard bezwaarschriftje als de huisbaas zich toch moest melden met een gluurverhoging. Onderstaande bestandje kun je zo invullen en opsturen!

bezwaarschrift_extra_huurverhoging_GNU

Rechter verbiedt “gluurverhoging”

Het Kort Geding dat de Huurdersvereniging Oost voerde tegen de gluurverhoging is gewonnen. De naar schatting 1,5 miljoen keer dat de Belastingdienst sinds 1 februari verhuurders op de hoogte bracht van inkomensgegevens van hun huurders is dus door de rechter verboden.

 

De Huurdersvereniging Oost is van mening dat het negeren van de privacy in combinatie met het geldelijk gewin* van de gluurverhoging aantoont hoe snel dit kabinet geneigd is naar de pijpen van de verhuurders te dansen; zonder een integrale oplossing voor de problemen van de woningmarkt na te streven.

 

Nalezen? Zie: Uitspraak_kortgeding_Gluurverhoging_13april2012

 

* Het geldelijk gewin: als 15% van 1,5 miljoen van deze huurders jaarlijks een extra huurverhoging van 5% opgelegd krijgt en je een gemiddelde huur van 555 euro aanhoudt, dan levert dat dit jaar bijna 75 miljoen op, volgende jaar 150 miljoen, daarop 225 miljoen etc.

Kort Geding tegen “gluurverhoging”

Huurders drie keer gepakt!

Vandaag veel aandacht voor het Kort Geding dat door een aantal leden van de Huurdersvereniging Oost is opgestart tegen de “gluurverhoging”. Bij de NOS, Parool, Nu en  AT5.

De inmiddels minderheids-gedoogcoalitie is dan vandaag hopelijk voor het laatst bij een in het Catshuis, maar Donner heeft enkele maanden terug voor zijn vertrek naar de Raad van State een paar tijdbommen achtergelaten voor de huurders van Nederland.

Verder lezen

Op de bres voor buurtcentrum de Valreep.

Wel meer dan tweehonderd bewoners van Oost en andere sympathisanten zijn afgelopen 19 maart naar de Raadsvergadering gekomen om hun steun te betuigen aan het  buurtproject ‘Op de Valreep’.  Door middel van gebruik te maken van een inspreekbeurt heeft ook de Huurdersvereniging Oost haar steun uitgesproken voor dit subsidieloze buurtcentrum voor en door de buurt.

Verder lezen

Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??!

 

 

Het is tijd om op deze site van Huurdersvereniging Oost aandacht te geven aan het volgende. ‘Op de Valreep’ is een interessant buurt- initiatief wat alweer enkele maanden
bestaat in het voormalige Dierenasyl helemaal aan het eind van het polderweggebied, wat tegenwoordig Oostpoort heet. Het Stadsdeel Oost wil dit buurtinitiatief echter een stok
in de wielen steken met een bouwstop op straffe van een dwangsom van €25.000 tot 500.000, omdat zij het gebouw schade zouden toebrengen en brandonveilig zouden maken. Wat betreft de Huurdersvereniging is dit volledige kul van het Stadsdeel!

Verder lezen

Bajesdoc: documentaire festival in Oost

Oost heeft er weer een cultureel initiatief bij. Bewoners van Amsterdam Oost lieten zich inspireren door gebeurtenissen van dit jaar: een aftakelend cultuurbeleid, crisis, revolutionaire burgerinitiatieven… en organiseerde zelf een festival. Om het er niet bij te laten zitten. Resultaat: 4 dagen lang 48 kritische en alternatieve documentaires op 9 bijzondere locaties.

Verder lezen

Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)

Inspraakronde bij de commissie wonen huurdersvereniging Oost

Voorzitter, geachte leden van de commissie.

Als huurdersvereniging Oost voelen wij ons geroepen een woordje tot u te richten betreffende Vrolikstraat 268-296.

Zoals u wellicht bekend is er door de woonbond een draagvlakonderzoek gedaan welk door ’s Winters Binnen en de portefeuillehouder gewc-eend is .

Verder lezen

PvdA raakt nog meer idealen kwijt: woonruimteverdeling

jankoswki.nl

Woonruimteverdeling is geen administratieve futiliteit. Jarenlang heeft het gemeentebestuur moeten strijden voor dit ideaal. Voor elke woning die niet regelrecht naar de meest betalende ging, moesten ooit sluitende beleidsstukken worden opgesteld, ambtenaren worden aangesteld die de woningen en de huisbazen in de gaten hielden en die voorrang uitdeelden aan de mensen die vanwege een smalle beurs anders geen woonplekje hadden gevonden in Amsterdam.

Verder lezen

Reclaim de buurt

Met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt. In 2007 opende ‘t Blijvertje, een buurtcentrumpje in een gekraakte etage aan de Derde Oosterparkstraat, de deuren.
Verder lezen